ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿರಲಿ.......

7 ದಿನಗಳು = 1 ವಾರ

4 ವಾರಗಳು = 1 ತಿಂಗಳು,

2 ತಿಂಗಳು = 1 ಋತು

6 ಋತುಗಳು = 1 ವರ್ಷ,

100 ವರ್ಷಗಳು = 1 ಶತಮಾನ

10 ಶತಮಾನ = 1 ಸಹಸ್ರಮಾನ,

432 ಸಹಸ್ರಮಾನ = 1 ಯುಗ

2 ಯುಗಗಳು = 1 ದ್ವಾಪರ ಯುಗ,

3 ಯುಗಗಳು = 1 ತ್ರೇತಾ ಯುಗ,

4 ಯುಗಗಳು = ಸತ್ಯಯುಗ

ಸತ್ಯಯುಗ + ತ್ರೇತಾಯುಗ + ದ್ವಾಪರಯುಗ + ಕಲಿಯುಗ = 1 ಮಹಾಯುಗ

72 ಮಹಾಯುಗ = ಮನ್ವಂತರ,

1000 ಮಹಾಯುಗ = 1 ಕಲ್ಪ

1 ನಿತ್ಯ ಪ್ರಳಯ = 1 ಮಹಾಯುಗ (ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ)

1 ನೈಮಿತಿಕ ಪ್ರಳಯ = 1 ಕಲ್ಪ (ದೇವರ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಜನನ)

ಮಹಾಲಯ = 730 ಕಲ್ಪಗಳು (ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಜನನ)


ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ನಮ್ಮ ಭಾರತ.

ಎರಡು ಲಿಂಗಗಳು: ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು.

ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು: ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ.

ಎರಡು ಪೂಜೆಗಳು: ವೈದಿಕಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಿಕಿ (ಪುರಾಣೋಕ್ತ).

ಎರಡು ಆಯನಗಳು: ಉತ್ತರಾಯಣ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ.


ಮೂರು ದೇವರುಗಳು: ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಶಂಕರ.

ಮೂರು ದೇವತೆಗಳು: ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾ ಗೌರಿ.

ಮೂರು ಲೋಕಗಳು: ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ಹೇಡಸ್.

ಮೂರು ಗುಣಗಳು: ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ.

ಮೂರು ಸ್ಥಿತಿಗಳು: ಘನ, ದ್ರವ, ಗಾಳಿ.

ಮೂರು ಹಂತಗಳು: ಪ್ರಾರಂಭ, ಮಧ್ಯ, ಅಂತ್ಯ.

ಮೂರು ಹಂತಗಳು: ಬಾಲ್ಯ, ಯೌವನ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ.

ಮೂರು ಸೃಷ್ಟಿಗಳು: ದೇವ್, ಡೆಮನ್, ಮಾನವ್.

ಮೂರು ಸ್ಥಿತಿಗಳು: ಎಚ್ಚರ, ಸತ್ತ, ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ.

ಮೂರು ಕಾಲಗಳು: ಭೂತ, ಭವಿಷ್ಯ, ವರ್ತಮಾನ.

ಮೂರು ನಾಡಿಗಳು: ಇಡಾ, ಪಿಂಗಲಾ, ಸುಷುಮ್ನಾ.

ಮೂರು ಸಂಜೆ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಂಜೆ.

ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳು: ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ತಿ.


ಚಾರ್ ಧಾಮ್: ಬದರಿನಾಥ್, ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿ, ರಾಮೇಶ್ವರಂ, ದ್ವಾರಕಾ.

ನಾಲ್ಕು ಋಷಿಗಳು: ಸನತ್, ಸನಾತನ, ಸನಂದ್, ಸನತ್ ಕುಮಾರ್.

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳು: ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ವೈಶ್ಯರು, ಶೂದ್ರರು.

ನಾಲ್ಕು ನಿಯಮಗಳು: ಸಾಮ, ಬೆಲೆ, ಶಿಕ್ಷೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ.

ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು: ಸಾಮವೇದ, ಅಂಗವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಅಥರ್ವವೇದ.

ನಾಲ್ಕು ಮಹಿಳೆಯರು: ತಾಯಿ, ಹೆಂಡತಿ, ಸಹೋದರಿ, ಮಗಳು.

ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳು: ಸತ್ಯ ಯುಗ, ತ್ರೇತಾ ಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ಕಲಿಯುಗ.

ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಸಂಜೆ, ಹಗಲು, ರಾತ್ರಿ.

ನಾಲ್ಕು ಅಪ್ಸರೆಯರು: ಊರ್ವಶಿ, ರಂಭಾ, ಮೇನಕಾ, ತಿಲೋತ್ತಮ.

ನಾಲ್ಕು ಗುರುಗಳು: ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಶಿಕ್ಷಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು.

ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು: ಜಲಚರ, ಭೂಮಿ, ಉಭಯಚರ, ಉಭಯಚರ.

ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳು: ಅಂದಾಜ್, ಪಿಂಡಾಜ್, ಸ್ವೇದಜ್, ಉದ್ಭಿಜ.

ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳು: ಓಂಕಾರ, ಅಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಕರ.

ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳು: ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗ್ರಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸ.

ನಾಲ್ಕು ಆಹಾರಗಳು: ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯ, ಲೇಹ್ಯ, ಚೋಷ್ಯ.

ನಾಲ್ಕು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು: ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ.

ನಾಲ್ಕು ವಾದ್ಯಗಳು: ತತ್, ಸುಶೀರ್, ಅವನದ್ವ, ಘನ್.


ಐದು ಅಂಶಗಳು: ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ಬೆಂಕಿ, ನೀರು, ಗಾಳಿ.

ಐದು ದೇವರುಗಳು: ಗಣೇಶ, ದುರ್ಗ, ವಿಷ್ಣು, ಶಂಕರ್, ಸೂರ್ಯ.

ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು: ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಕಿವಿ, ನಾಲಿಗೆ, ಚರ್ಮ.

ಐದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು: ರುಚಿ, ರೂಪ, ವಾಸನೆ, ಸ್ಪರ್ಶ, ಶಬ್ದ.

ಐದು ಬೆರಳುಗಳು: ಹೆಬ್ಬೆರಳು, ತೋರುಬೆರಳು, ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು, ಉಂಗುರ ಬೆರಳು, ಕಿರುಬೆರಳು.

ಐದು ಪೂಜಾ ಪರಿಹಾರಗಳು: ಪರಿಮಳ, ಹೂವು, ಧೂಪ, ದೀಪ, ನೈವೇದ್ಯ.

ಐದು ಅಮೃತಗಳು: ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಸಕ್ಕರೆ.

ಐದು ಭೂತಗಳು: ಭೂತ, ಪಿಶಾಚಿ, ವೈಟಲ್, ಕೂಷ್ಮಾಂಡ, ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ.

ಐದು ರುಚಿಗಳು: ಸಿಹಿ, ಹುಳಿ, ಹುಳಿ, ಉಪ್ಪು, ಕಹಿ.

ಐದು ವಾಯುಗಳು: ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ವ್ಯಾನ, ಉದಾನ, ಸಮಾನ.

ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು: ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಕಿವಿ, ನಾಲಿಗೆ, ಚರ್ಮ, ಮನಸ್ಸು.

ಐದು ಆಲದ ಮರಗಳು: ಸಿದ್ಧವತ್ (ಉಜ್ಜಯಿನಿ), ಅಕ್ಷಯವತ್ (ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್), ಬೋಧಿವತ್ (ಬೋಧಗಯಾ), ವಂಶವತ್ (ವೃಂದಾವನ), ಸಾಕ್ಷಿವತ್ (ಗಯಾ).

ಐದು ಎಲೆಗಳು: ಮಾವು, ಪೀಪಲ್, ಆಲದ, ಗುಲಾರ್, ಅಶೋಕ.

ಐವರು ಹುಡುಗಿಯರು: ಅಹಲ್ಯಾ, ತಾರಾ, ಮಂಡೋದರಿ, ಕುಂತಿ, ದ್ರೌಪದಿ.


ಆರು ತು: ಚಳಿಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆ, ಮಳೆ, ಶರತ್ಕಾಲ, ವಸಂತ, ಚಳಿಗಾಲ.

ಜ್ಞಾನದ ಆರು ಭಾಗಗಳು: ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲ್ಪ, ವ್ಯಾಕರಣ, ನಿರುಕ್ತ, ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ.

ಆರು ಕಾರ್ಯಗಳು: ದೇವರ ಪೂಜೆ, ಗುರುವಿನ ಆರಾಧನೆ, ಸ್ವಯಂ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಯಮ, ತಪಸ್ಸು, ದಾನ.

ಆರು ದೋಷಗಳು: ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ವಸ್ತು (ಅಹಂಕಾರ), ಲೋಭ (ದುರಾಸೆ), ಬಾಂಧವ್ಯ, ಸೋಮಾರಿತನ.


ಏಳು ಶ್ಲೋಕಗಳು: ಗಾಯತ್ರಿ, ಉಷ್ನಿಕ್, ಅನುಷ್ಟುಪ್, ವೃಹತಿ, ರೇಖೆ, ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್, ಜಗತಿ.

ಏಳು ಸ್ವರಗಳು: ಸ, ರೇ, ಗ, ಮ, ಪ, ಧ, ನಿ.

ಏಳು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು: ಷಡಜ್, ಶಭ್, ಗಾಂಧಾರ, ಮಧ್ಯಮ, ಪಂಚಮ, ಧೈವತ್, ನಿಷಾದ.

ಏಳು ಚಕ್ರಗಳು: ಸಹಸ್ರಾರ, ಆಜ್ಞಾ, ವಿಶುದ್ಧ, ಅನಾಹತ, ಮಣಿಪುರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ಮೂಲಾಧಾರ.

ಏಳು ದಿನಗಳು: ಸೂರ್ಯ, ಸೋಮ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ, ಶನಿ.

ಏಳು ಮಣ್ಣು: ಗೌಶಾಲ, ಕುದುರೆ, ಹತಿಸಲ್, ರಾಜದ್ವಾರ, ಬಾಂಬಿಯ ಮಣ್ಣು, ನದಿ ಸಂಗಮ, ಕೊಳ.

ಏಳು ಖಂಡಗಳು: ಜಂಬೂದ್ವೀಪ (ಏಷ್ಯಾ), ಪ್ಲಾಕ್ಷದ್ವೀಪ, ಶಾಲ್ಮಲಿದ್ವೀಪ, ಕುಶದ್ವೀಪ, ಕ್ರೌಂಚದ್ವೀಪ, ಶಾಕದ್ವೀಪ, ಪುಷ್ಕರದ್ವೀಪ.

ಏಳು ಋಷಿಗಳು: ವಶಿಷ್ಠ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಕಣ್ವ, ಭಾರದ್ವಾಜ, ಅತ್ರಿ, ವಾಮದೇವ, ಸೌನಕ.

ಏಳು ಋಷಿಗಳು: ವಶಿಷ್ಠ, ಕಶ್ಯಪ, ಅತ್ರಿ, ಜಮದಗ್ನಿ, ಗೌತಮ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಭಾರದ್ವಾಜ.

ಏಳು ಧಾತು (ಭೌತಿಕ): ರಸ, ರಕ್ತ, ಮಾಂಸ, ಕೊಬ್ಬು, ಮೂಳೆ, ಮಜ್ಜೆ, ವೀರ್ಯ.

ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳು: ನೇರಳೆ, ನೇರಳೆ, ನೀಲಿ, ಹಸಿರು, ಹಳದಿ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಕೆಂಪು.

ಏಳು ಹೇಡೀಸ್: ಅಟಲ್, ವೈಟಲ್, ಸುತಲ, ತಾಲತಾಲ್, ಮಹತಾಲ್, ರಸಾತಲ್, ಪಾತಾಳ.

ಏಳು ಪುರಿಗಳು: ಮಥುರಾ, ಹರಿದ್ವಾರ, ಕಾಶಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಉಜ್ಜಯಿನಿ, ದ್ವಾರಕಾ, ಕಂಚಿ.

ಏಳು ಧಾನ್ಯಗಳು: ಉರಾದ್, ಗೋಧಿ, ಗ್ರಾಂ, ಅಕ್ಕಿ, ಬಾರ್ಲಿ, ಮೂಂಗ್, ರಾಗಿ.


ಎಂಟು ತಾಯಂದಿರು: ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ವೈಷ್ಣವಿ, ಮಾಹೇಶ್ವರಿ, ಕೌಮಾರಿ, ಐಂದ್ರಿ, ವಾರಾಹಿ, ನರಸಿಂಹಿ, ಚಾಮುಂಡಾ.

ಎಂಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಳು: ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವೀರಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ.

ಎಂಟು ವಸುಗಳು: ಅಪ್ (Ah:/Ayj), ಧ್ರುವ, ಸೋಮ, ಧರ್, ಅನಿಲ್, ಅನಲ್, ಪ್ರತ್ಯೂಷ್, ಪ್ರಭಾಸ್.

ಎಂಟು ಸಿದ್ಧಿಗಳು: ಅಣಿಮಾ, ಮಹಿಮಾ, ಗರಿಮಾ, ಲಘಿಮಾ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯ, ಇಶಿತ್ವ, ವಶಿತ್ವ.

ಎಂಟು ಲೋಹಗಳು: ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರ, ಸೀಸದ ಸತು, ತವರ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಪಾದರಸ.


ನವದುರ್ಗೆ: ಶೈಲಪುತ್ರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ, ಚಂದ್ರಘಂಟಾ, ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ, ಸ್ಕಂದಮಾತಾ, ಕಾತ್ಯಾಯನಿ, ಕಾಳರಾತ್ರಿ, ಮಹಾಗೌರಿ, ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ.

ನವಗ್ರಹಗಳು: ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ, ಶನಿ, ರಾಹು, ಕೇತು.

ನವರತ್ನ: ವಜ್ರ, ಪಚ್ಚೆ, ಮುತ್ತು, ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಹವಳ, ನೀಲಮಣಿ, ಓನಿಕ್ಸ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ.

ನವನಿಧಿ: ಪದ್ಮನಿಧಿ, ಮಹಾಪದ್ಮನಿಧಿ, ನೀಲನಿಧಿ, ಮುಕುಂದನಿಧಿ, ನಂದನಿಧಿ, ಮಕರನಿಧಿ, ಕಚ್ಚಪಾನಿಧಿ, ಶಂಖನಿಧಿ, ಖರ್ವ/ಮಿಶ್ರ ನಿಧಿ.


ಹತ್ತು ಮಹಾವಿದ್ಯೆಗಳು: ಕಾಳಿ, ತಾರಾ, ಷೋಡಶಿ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ, ಭೈರವಿ, ಚಿನ್ನಮಾಸ್ತಿಕಾ, ಧೂಮಾವತಿ, ಬಗಳಾಮುಖಿ, ಮಾತಂಗಿ, ಕಮಲಾ.

ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳು: ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಆಗ್ನೇಯ, ನಿತ್ಯ, ವಾಯವ್ಯ, ಈಶಾನ್ಯ, ಮೇಲಕ್ಕೆ, ಕೆಳಗೆ.

ಹತ್ತು ದಿಕ್ಪಾಲರು: ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ಯಮರಾಜ, ನೈಲಿತಿ, ವರುಣ, ವಾಯುದೇವ, ಕುಬೇರ, ಈಶಾನ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಅನಂತ.

ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳು (ವಿಷ್ಣುಜಿ): ಮತ್ಸ್ಯ, ಕಚಪ, ವರಾಹ, ನರಸಿಂಹ, ವಾಮನ, ಪರಶುರಾಮ, ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಬುದ್ಧ

ಹೌದು, ಕಲ್ಕಿ.

ಹತ್ತು ಸತಿ: ಸಾವಿತ್ರಿ, ಅನುಸೂಯ್ಯಾ, ಮಂಡೋದರಿ, ತುಳಸಿ, ದ್ರೌಪದಿ, ಗಾಂಧಾರಿ, ಸೀತಾ, ದಮಯಂತಿ, ಸುಲಕ್ಷಣ, ಅರುಂಧತಿ.

        *ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಆಚರಣೆಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ*

 ಕೃಪೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ 


Post a Comment

0 Comments